Tổ chức ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 5, lớp 9 bằng hình thức trực tuyến.